2016. sze 19.

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

írta: Kémény Ajtó
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) égéstermék-elvezető tartozéka: az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely az égéstermék-elvezető ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát vagy biztonságos működését szolgálja;

b) égéstermék tartós visszaáramlása: a tüzelőberendezés üzembe helyezését követő öt perc eltelte után is tapasztalható égéstermék-visszaáramlás a tüzelőberendezés felállításának helyiségében vagy olyan égéstermék beáramlás a felállítási helyiségbe, amely kiváltja a tüzelőberendezés égéstermék-kiáramlás ellen védő berendezésének reteszelt beavatkozását, aminek következtében a tüzelőberendezés csak a kezelő közreműködésével indítható újra;

c) műszaki követelmény: égéstermék-elvezető tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki tartalmú

ca) közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus, jogszabály, és

cb) harmonizált európai vagy nemzeti szabvány vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás;

d) reteszelés: tüzelőberendezések, valamint tüzelőberendezések és egyéb gépi berendezések között kialakított automatikus vezérlés, amely kizárja vagy biztosítja a berendezések egyidejű működését;

e) zárt égésterű tüzelőberendezés: olyan tüzelőberendezés, amelynek teljes égési levegő-ellátását, tűzterét és égéstermék-elvezetését a telepítés helyiségétől és az épület más zárható helyiségeitől is légtömören elzárt üzemeltetésre tervezték, és amely az égési levegőt a szabadból nyeri, valamint az égésterméke az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre, a telepítés helyiségének nyomásviszonyaitól függetlenül.

2. A kéményseprő-ipari tevékenységhez szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételek

 

kéményseprő.jpg

2. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységet akkor végezhet, ha az általa bejelentett ellátási területenként legalább

a) egy fő kéményseprőmestert foglalkoztat, vagy a feladat ellátásában személyesen közreműködő természetes személy kéményseprőmester képesítéssel rendelkezik, és

b) egy fő kéményseprő szakképesítéssel rendelkező szakembert foglalkoztat.

(2) A kéményseprő-ipari szolgáltatónak a foglalkoztatottak létszámát úgy kell megállapítania, hogy a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása folyamatosan biztosított legyen. Ha a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét a személyi feltételek hiányában - a 8. §-ban meghatározott határidőkben - nem látja el, a tűzvédelmi hatóság a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint eltilthatja a kéményseprő-ipari tevékenység gyakorlásától.

(3) A kéményseprőmester és kéményseprő szakképesítéssel rendelkező szakember (a továbbiakban együtt: szakmunkás) évente, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező kéményseprőmester által tartott, elméleti és gyakorlati ismereteket bemutató ismeretfelújító és továbbképző tanfolyamon vesz részt. A tanfolyamon való kötelező részvétel időtartama 16 óra évente.

(4) Betanított munkás betanítását csak kéményseprőmester végezheti, amelynek időtartama legalább 3 hónap. A betanítást követően arról a kéményseprőmester nyilatkozatot ad ki.

(5) Betanított munkás a kéményseprő-ipari feladatok közül kizárólag tisztítást végezhet szakmunkás szakmai irányítása mellett.

(6) A kéményseprő-ipari szervnek és a kéményseprő-ipari szolgáltatónak (a továbbiakban együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó) a munkafolyamatok ellátásához az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelményeknek és módszereknek megfelelő felszereléssel, eszközzel és műszerrel kell rendelkeznie, a feladat ellátásában személyesen közreműködő szakmunkások létszámának megfelelő mennyiségben.

(7) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a kéményseprő-ipari tevékenység adatait, nyilvántartásait elektronikus adatbázis-kezelő célszoftverrel kezeli.

3. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának rendje, gyakorisága

3. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó

a) a Kstv. 2. § (4) bekezdés a) és c)-g) pontjában meghatározott feladatokat - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - legalább évente egy alkalommal,

b) a Kstv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatokat négyévente egy alkalommal

az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi.

(2) A Kstv. 2. § (4) bekezdésben meghatározott feladatokat időlegesen használt ingatlan esetében - kivéve a társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanokat - négyévente egy alkalommal kell elvégezni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatokat kétévente egy alkalommal kell elvégezni annál az égéstermék-elvezetőnél, amelyre

a) gáznemű anyaggal üzemelő tüzelőberendezés, vagy

b) zárt égésterű tüzelőberendezés

csatlakozik.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezést tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőnél - a gyűjtő jellegű égéstermék-elvezetők kivételével - csak annak a 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti használatbavételétől kezdődően kell alkalmazni, azonban a tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető állékonyságát - a használatbavételre tekintet nélkül - az (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyakorisággal az ugyanazon ingatlanban található, használatban lévő égéstermék-elvezetővel kapcsolatos sormunka során ellenőrizni kell.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kéményseprő-ipari tevékenységet ugyanazon önálló rendeltetési egységben azonos időpontban kell elvégezni valamennyi égéstermék-elvezető tekintetében.

(6) Az égéstermék szén-monoxid-tartalmának ellenőrzését a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a 11 kWth-nál nagyobb és legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű olyan gáztüzelő-berendezéseknél végzi el, amelyek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nem tartoznak a levegőtisztaság-védelmi engedélyköteles tüzelő-berendezések közé.

(7) A sormunka elvégzésére az (1)-(3) bekezdésben meghatározott ciklusidők naptári évben számítandók.

4. § (1) A kéményseprő-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a sormunkák ütemezésére a tárgyévet megelőző év december 31-ig éves kéményseprő-ipari ütemtervet készít havi bontásban, amelyet ügyfélszolgálati irodáiban, valamint honlapján közzétesz és arról a helyi önkormányzatot írásban tájékoztatja. A kéményseprő-ipari ütemtervet a helyi önkormányzat a helyben szokásos módon a kézhezvételét követően haladéktalanul közzéteszi.

(2) A kéményseprő-ipari szolgáltatónak a tevékenység végzésétől a Kstv. 7. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti eltiltása esetén az eltiltás időtartama alatt a kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari szerv látja el a kéményseprő-ipari szervre meghatározott szabályok szerint.

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónak írásban bejelentheti, ha az ingatlana időlegesen használt ingatlan. A bejelentést követő tizenötödik naptól a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a 3. § (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(2) Ha az ingatlan már nem minősül időlegesen használt ingatlannak, e minőségének megszűnését követő 30 napon belül az ingatlan tulajdonosa azt bejelenti a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónak.

(3) Ha a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó tevékenysége során megállapítja, hogy az ingatlan tulajdonosának az ingatlan időlegesen használt ingatlanként való bejelentése nem valós, vagy az ingatlan e minőségének megszűnését nem jelentette be, értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

4. Az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki, szakmai követelmények

6. § (1) Az újonnan létesített égéstermék-elvezetőnek a használatbavételekor hatályban lévő vonatkozó műszaki követelményeknek kell megfelelnie.

(2) Meglévő égéstermék-elvezető átalakítása, felújítása, valamint ismételt használatbavétele esetén az égéstermék-elvezetőnek az átalakítás, felújítás, valamint ismételt használatbavétel időpontjában hatályos műszaki követelményeknek kell megfelelnie.

(3) Tüzelőberendezés cseréje esetén, ha ehhez nem szükséges az égéstermék-elvezető átalakítása, az égéstermék-elvezetőnek

a) az (1) bekezdés szerinti használatbavételekor, vagy

b) - a tüzelőberendezés cseréje előtti átalakítása, felújítása esetén - a (2) bekezdés szerinti használatbavételekor hatályos műszaki követelményeknek kell megfelelnie.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti időpontok akkor vehetők figyelembe, ha az ehhez szükséges igazolásokat a megrendelő a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó részére biztosítja, feltéve, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nyilvántartásában az (1)-(3) bekezdés szerinti időpontok megállapításához szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásakor hatályos műszaki követelménytől való eltérés indokát és az (1)-(3) bekezdés szerinti időpont figyelembevételét a 2-4. melléklet szerinti dokumentumokban fel kell tüntetni.

(5) Az égéstermék-elvezető ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát és helyszíni műszaki vizsgálatát a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónak az ellenőrzés, vizsgálat időpontjában hatályos, e rendeletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint kell elvégeznie.

7. § (1) Helyszíni műszaki vizsgálat szükséges

a) az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőzően

aa) újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető,

ab) használaton kívül helyezett, illetve tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető, vagy

ac) tüzelőanyag-váltás,

ad) tüzelőberendezés-csere

esetén - kivéve, ha a csere a korábbival azonos működési elvű és teljesítményű új tüzelőberendezésre történik, és a tüzelési mód, a tüzelőanyag nem változik -, valamint

b) meglévő égéstermék-elvezető

ba) átalakítását, felújítását, bontását, funkciójának megváltoztatását,

bb) használaton kívül helyezését

megelőzően.

(2) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a helyszíni műszaki vizsgálatot az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi. Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti helyszíni műszaki vizsgálathoz a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó - szükség szerint - kérheti a megrendelőtől

a) az építészeti, gépészeti terveket,

b) az égéstermék-elvezető nyomvonaltervét,

c) az égéstermék-elvezető, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramokat, táblázatokat, ezek hiányában az égéstermék-elvezető szakirányú felsőfokú végzettségű szakember által készített hő- és áramlástechnikai méretezését,

d) az égéstermék-elvezetőbe beépített építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozatot, esetleges egyéb nyilatkozatot,

e) a kivitelezői nyilatkozatot az égéstermék-elvezető vonatkozásában,

f) a kivitelezői nyilatkozatot cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb, helyszínen létesített tüzelőberendezés építéséről, telepítéséről,

g) a villámvédelmi jegyzőkönyvet.

(3) Az (1) bekezdés a) pont ab) és ac)-ad) alpontja szerinti helyszíni műszaki vizsgálathoz a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó jogosult kérni a megrendelőtől a (2) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott műszaki dokumentációt.

(4) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az (1) bekezdésben meghatározott kötelező helyszíni műszaki vizsgálat eredményéről szóló szakmai nyilatkozatot a vizsgálat napjától számított öt munkanapon belül a megrendelőnek átadja, kivéve az (5)-(7) bekezdésben meghatározott esetet.

(5) Lakóhelyiségek vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek - kivéve az időlegesen használt ingatlanokat - fűtését biztosító tüzelőberendezés október 15. és április 15. között történő cseréje esetén, a megrendelést követő két munkanapon belül a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a helyszíni műszaki vizsgálatot elvégzi, ha annak feltételei adottak. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a helyszíni műszaki vizsgálat eredményéről szóló szakmai nyilatkozatot legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

(6) Kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás elhárítását követően az égéstermék-elvezetőt csak helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismét üzembe helyezni. A helyszíni műszaki vizsgálat eredményéről szóló szakmai nyilatkozatot a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadja. A helyszíni műszaki vizsgálat során a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó vizsgálja az égéstermék-elvezető javítás, felújítás, átalakítás nélküli használatra alkalmasságát. Az égéstermék-elvezető megfelelőségét a létesítésekor vagy legutóbbi átalakítása, felújítása, tüzelőberendezés cseréje esetén az átalakítás, felújítás, tüzelőberendezés cseréjének időpontjában hatályos műszaki előírások alapján kell megállapítani a 6. § szerint.

(7) Új égéstermék-elvezetőt helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet eltakarni, leburkolni. A helyszíni műszaki vizsgálatot a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a megrendelést követő három munkanapon belül elvégzi és az annak eredményéről szóló szakmai nyilatkozatot a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

(8) Ha a (6) bekezdés szerinti feladatot a Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató végzi, annak díjköltsége a Kstv. 10. § (10) bekezdése alapján igényelhető.

8. § (1) A Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a Kstv. 2. § (4) bekezdés szerinti sormunkát az ingatlan használójának megrendelése alapján, a megrendelővel közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a megrendelést követő kilencven napon belül végzi el.

(2) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a Kstv. 2. § (5) bekezdés

a) a)-e) pontja szerinti tevékenységet az ingatlan tulajdonosának, használójának, vagy

b) f)-g) pontja szerinti tevékenységet az ingatlan tulajdonosának

megrendelése alapján, a megrendelővel közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a megrendelést követő harminc napon belül, üzemzavar esetén három munkanapon belül végzi el.

(3) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelés alapján végzett tervfelülvizsgálatról a megrendelést követő öt munkanapon belül a megrendelőnek szakmai nyilatkozatot ad ki.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, használója az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feladatokat a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátótól szóban személyesen vagy telefonon, írásban elektronikus vagy postai úton rendelheti meg.

(5) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a tűzvédelmi hatóság megkeresésére

a) kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás esetén legkésőbb a megkeresés kézhezvételét követő munkanapon,

b) az a) pontban meg nem határozott esetben három munkanapon belül, vagy

c) a tűzvédelmi hatóság által kitűzött helyszíni ellenőrzés vagy szemle időpontjában

elvégzi az égéstermék-elvezető szükség szerinti ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát vagy helyszíni műszaki vizsgálatát.

(6) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó

a) az ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: kérelmező), vagy

b) - társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetén - a kérelmező meghatalmazása alapján a társasház közös képviselője, a lakásszövetkezet elnöke

kérelmére harminc napon belül kiadja a kérelmező tulajdonában, használatában lévő égéstermék-elvezető öt éven belüli ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának és műszaki vizsgálatának eredményéről készült dokumentum másolatát, vagy a 9. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból öt napon belül adatot szolgáltat.

(7) A tűzvédelmi hatóság felhívására a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a (6) bekezdésben foglaltakat a felhívás közlésétől számított öt napon belül teljesíti.

5. Az égéstermék-elvezetők és a tüzelőberendezések műszaki adatainak nyilvántartása

9. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az ellátási területén található, használatban lévő és tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőkről nyilvántartást vezet, amely - a Kstv. 2. § (9) bekezdésében és a Kstv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatokon kívül - címenként, az épület és az önálló rendeltetési egység szerinti bontásban tartalmazza

a) az égéstermék-elvezetők számát,

b) égéstermék-elvezetőnként

ba) az égéstermék-elvező azonosítóját,

bb) az égéstermék-elvezető jelét,

bc) az égéstermék-elvezető mennyiségét, mennyiségi egységét a 8. melléklet 1. pontjában foglalt kategóriák szerint az alábbi egységekben meghatározva:

1. E jelű égéstermék-elvezetőt darabszámban,

2. G jelű égéstermék-elvezetőt szintben,

3. K és N jelű égéstermék-elvezetőt folyóméterben,

bd) a bekötések számát,

be) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötései számát,

bf) az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás gyakoriságát,

bg) az utolsó ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat időpontját,

bh) az ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során észlelt szabálytalanságokat, hibákat, mért adatokat,

bi) a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó tudomására jutott kéménytüzet, szén-monoxid-szivárgást,

bj) az égéstermék-elvezető üzemeltetésének a tűzvédelmi hatóság által elrendelt tilalmának okát és hatályát,

bk) a szén-monoxid-mérés szükségességét,

bl) a kapcsolódó dokumentumok azonosítóját,

bm) az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések számát, típusát és tüzelőberendezésenként

1. a használat célját: kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E),

2. a névleges bemenő hőteljesítmény kategóriáját az alábbi bontásban:

2.1. tüzelőberendezés ≤ 11 kWth (A),

2.2. 11 kWth < tüzelőberendezés ≤60 kWth (B),

2.3. 60 kWth < tüzelőberendezés ≤140 kWth (C),

2.4. 140 kWth < tüzelőberendezés ≤500 kWth (D),

3. a használt tüzelőanyagot: földgáz (G), propán-bután (PB), szén (C), fa (F), olaj (O), egyéb (E),

4. a szén-monoxid-mérés eredményét,

c) nyitott égésterű tüzelőberendezések esetén a levegő-utánpótlás vizsgálatát igénylő, önálló légtér-összeköttetések számát,

d) szén-monoxid-érzékelő berendezés működtetésének szükségességét,

e) gáztüzelő-berendezés esetén a műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétét,

f) - bejelentés esetén - az ingatlan „időlegesen használt” megjelölését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy a tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőnek a 7. § (1) bekezdés a)pont ab) alpontja szerinti használatbavétele megtörtént-e.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból az ingatlan „időlegesen használt” megjelölése törlendő, ha

a) az időleges használat megszűnését az ingatlan tulajdonosa a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónak bejelentette, vagy

b) a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy az ingatlan nem minősül időlegesen használt ingatlannak.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból égéstermék-elvezető akkor törölhető, ha azt a 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont szerint használaton kívül helyezték.

6. A kéményseprő-ipari tevékenységhez szükséges formanyomtatványok

10. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a 3. §-ban, valamint a 8. § (2) bekezdésében meghatározott és elvégzett feladatokról szóló, elektronikus vagy papír alapú tanúsítványt a 2. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki, társasház és lakásszövetkezeti lakóépület esetén egyrészt a külön tulajdonban lévő önálló rendeltetési egységre, másrészt a társasházi, lakásszövetkezeti közös tulajdonban lévő ingatlanrészre. A papír alapon kitöltött tanúsítvány egy példányát vagy az elektronikus úton rögzített tanúsítványról készített, a 3. melléklet szerinti papír alapú kivonat egy példányát a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, társasházi és lakásszövetkezeti közös tulajdonban lévő ingatlanrész esetén a társasház közös képviselőjének és a lakásszövetkezet elnökének, megrendelés esetén a megrendelőnek igazolt módon átadja. Társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetén a kéményseprő-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a külön tulajdonban lévő önálló rendeltetési egységben található égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatának eredményéről annak elvégzésétől számított harminc napon belül tájékoztatja a közös képviselőt, a lakásszövetkezet elnökét.

(2) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a helyszíni műszaki vizsgálatok eredményéről szóló szakmai nyilatkozatot a 4. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki, társasház és lakásszövetkezeti lakóépület esetén egyrészt a külön tulajdonban lévő önálló rendeltetési egységre, másrészt a társasházi, lakásszövetkezeti közös tulajdonban lévő ingatlanrészre.

(3) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatról szóló szakmai nyilatkozatot az 5. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki.

(4) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a tanúsítványokat és szakmai nyilatkozatokat olvashatóan, e rendelet mellékletei szerinti jelölések alkalmazásával tölti ki. A papír alapú tanúsítványokat és szakmai nyilatkozatokat legalább két példányban kell elkészíteni.

(5) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a kiadott tanúsítványok, szakmai nyilatkozatok, valamint a Kstv. 3. § (1) bekezdésében és a Kstv. 10. § (5) bekezdésében meghatározott értesítés egy példányát öt évig, a 7. § (4), (6) és (7) bekezdésében, valamint a 8. § (3) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatokra vonatkozó nyilatkozatát a használatbavételig, de legalább öt évig megőrzi.

(6) A kéményseprő-ipari szerv a Kstv. 2. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott tevékenységet közfeladatként látja el, ezért a 2. melléklet szerinti tanúsítványt, a 3. melléklet szerinti kivonatot, valamint a 4-5. melléklet szerinti szakmai nyilatkozatokat - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelő - kiegészítő adattartalommal együtt alkalmazza. A kéményseprő-ipari szerv a kiegészítő adattartalmat normatív utasításban rögzíti.

(7) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a tűzvédelmi hatóság megkeresésére elvégzett feladatok eredményéről szóló tanúsítvány vagy szakmai nyilatkozat egy példányát a tűzvédelmi hatóság részére a helyszínen átadja vagy a vizsgálatot követő munkanapon továbbítja.

(8) A Kstv. 3. § (1) bekezdése szerinti, a sormunkáról szóló első értesítés hirdetményi úton való közlése esetén a kéményseprő-ipari szerv és a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a 9. melléklet szerinti hirdetményt a helyben szokásos módon, a címzett számára jól láthatóan helyezi ki.

7. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló statisztikai adatlap

11. § A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó és - a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató esetében - a Kstv. 10. § (1) bekezdésa) pontja szerinti önkormányzat a tárgyévet megelőző év kéményseprő-ipari tevékenységéről a 7. melléklet szerinti statisztikai adatlapot az abban meghatározott tartalommal tárgyév január 31-ig a településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért felelős miniszternek továbbítja.

8. Az ingatlan tulajdonosának és használójának kötelezettségei

12. § (1) Az ingatlan használója a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez - a 3. § (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően biztosítja

a) az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,

b) az összekötőelem tisztíthatóságát, elsősorban annak bonthatóságával vagy tisztítónyílások kialakításával,

c) az égéstermék-elvezető tisztítása során a kéményseprésből származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz (a továbbiakban együtt: kéményseprésből származó hulladék) a hulladékról szóló törvény szerinti gyűjtőedényt (a továbbiakban: gyűjtőedény),

d) a gáztüzelő-berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás működik,

e) az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább tíz liter vizet,

f) a 7. § (1) bekezdése szerinti helyszíni műszaki vizsgálat tárgyától függően, ha szükséges, a 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti dokumentumokat,

g) a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérőnyílás kialakítása nélkül is megoldható,

h) a Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó felhívására a megrendeléssel érintett égéstermék-elvezető utolsó ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának vagy műszaki vizsgálatának eredményét tartalmazó, Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumot.

(2) Az ingatlan használója a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó felhívására nyilatkozik, hogy

a) a Kstv. 5. § (4) bekezdése szerinti szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelési és működtetési kötelezettsége fennáll-e, valamint

b) az ingatlan a Kstv. 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve.

(3) A Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan használója a Kstv. 2. § (4) bekezdés szerinti sormunkát köteles úgy megrendelni, hogy azt a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó - a 8. § (1) bekezdésben meghatározott határidőben - a 3. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott gyakorisággal elvégezhesse.

(4) Társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben a közös tulajdonban lévő ingatlanrész esetén a társasház és a lakásszövetkezet felelős az (1)-(3) bekezdésben foglaltak teljesítéséért.

9. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó panaszkezelési eljárása

13. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a panaszok intézésére, az ingatlan használójának tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, amelyet

a) a kéményseprő-ipari szerv és a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató az ingatlan tulajdonosa, használója részére nyitva álló helyiségben ügyfélfogadási lehetőséggel, valamint telefonos elérhetőséggel is,

b) a kéményseprő-ipari szolgáltató legalább telefonos elérhetőséggel

működő ügyfélszolgálatként tart fenn.

(2) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az ügyfélszolgálat mellett az ingatlan használója részére az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét folyamatosan biztosítja.

(3) Az ügyfélszolgálatot munkanapokon 7 és 21 óra között legalább hat, hetente egy munkanapon pedig legalább tizenkét órán át biztosítani kell. Telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggő magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátóval.

(5) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ingatlan tulajdonosa, használója részére átadja,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ingatlan tulajdonosának, használójának legkésőbb a 14. § (1) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg továbbítja,

c) írásbeli panasz esetén a 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint továbbítja.

(6) A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza

a) az ingatlan tulajdonosának, használójának nevét, lakcímét,

b) a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,

c) a panasz részletes leírását, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,

d) a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az ingatlan tulajdonosának, használójának aláírását,

f) a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

(7) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak felhívásra bemutatja.

(8) Az ügyfélszolgálathoz beérkező telefonon tett valamennyi szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és az ingatlan tulajdonosa, használója közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell őrizni, és az ingatlan tulajdonosa, használója kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról az ingatlan tulajdonosát, használóját a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja.

14. § (1) Az ügyfélszolgálat a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalja, és az ingatlan tulajdonosa, használója részére a panasz kézhezvételét követő harminc napon belül továbbítja, kivéve, ha a panaszt szóban közölték és a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az abban foglaltaknak azonnal eleget tesz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az ingatlan tulajdonosát, használóját írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

(3) A telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatásként nem működtethető.

(4) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó saját, önálló, kizárólag a kéményseprő-ipari tevékenységéről információt nyújtó internetes honlapot működtet, amelyről - vagy meglévő honlapjának nyitóoldaláról - közvetlenül elérhető, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen hozzáférhetővé teszi:

a) a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nevét, székhelyének és telephelyének elérhetőségét;

b) a kéményseprő-ipari tevékenységgel érintett ellátási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezését;

c) az alkalmazandó díjak összegét, alkalmazásának feltételeit;

d) a kéményseprő-ipari tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolását, ideértve a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet szabályozó önkormányzati rendeletet településenkénti bontásban, különösen az önkormányzati rendelet 2015. július 1-jén hatályos szövegét;

e) a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információkat;

f) a felügyeleti szerv nevét, elérhetőségeit vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat tartalmazó közvetlen hivatkozását;

g) az ügyfélszolgálata elérhetőségére és működésére vonatkozó információkat;

h) az üzletszabályzatát, egyéb általános szerződési feltételeit.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti alkalmazandó díj összegét felhasználói kategóriánként és településenkénti bontásban kell hozzáférhetővé tenni.

(6) A (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti rendeleteket, továbbá a (4) bekezdés h) pontja szerinti üzletszabályzatokat és általános szerződési feltételeket a szövegben való kereshetőség biztosításával, a hatályos időállapotok elhatárolásával kell hozzáférhetővé tenni 5 évre visszamenőleg.

(7) A kéményseprő-ipari szolgáltató a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségét a honlapján közzéteszi.

10. Az ingatlan használójával való kapcsolattartás módja, rendje

15. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az ingatlan használójával szóban személyesen vagy telefonon, írásban elektronikus vagy postai úton tart kapcsolatot.

(2) Az ingatlan használójával elektronikusan csak akkor lehet kapcsolatot tartani, ha az elektronikus kapcsolatfelvételt az ingatlan használója a Kstv. 5. § (12) bekezdése alapján kezdeményezte vagy az elektronikus kapcsolattartáshoz előzetesen hozzájárult.

11. A kéményseprő-ipari szerv tevékenységéért fizetendő költségtérítés és kiszállási díj

16. § (1) A kéményseprő-ipari szerv a Kstv. 2. § (4)-(5) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari tevékenységekhez kapcsolódóan a 8. melléklet

a) 2. pontjában meghatározott sormunka tevékenységek, valamint 3.1. pontjában meghatározott sormunka keretén kívül megrendelésre végzett tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 2000 forinttal;

b) 3.2. pontjában meghatározott műszaki vizsgálatok esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 4000 forinttal;

c) 3.3. pontjában meghatározott műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 14 000 forinttal

vesz figyelembe.

(2) A kéményseprő-ipari szerv az egységnyi munkaráfordítás tárgyévi összegét tárgyév január 10. napjáig honlapján közzéteszi.

(3) A kiszállási díjat és a költségtérítést a Kstv. 2. § (4)-(5) bekezdés szerinti, a kéményseprő-ipari szerv által elvégzett kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtását követő 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK) 10023002-00294298-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla javára kell banki vagy készpénz-átutalási megbízással befizetni.

(4) A (3) bekezdés szerinti befizetés során a banki átutalás, készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „kémény” szöveget, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtásáról szóló tanúsítvány sorszámát.

(5) Ha a kötelezett a (3) bekezdésben meghatározott fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, a fizetési felszólítás költségét is köteles megtéríteni.

(6) A kéményseprő-ipari szerv a (3) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén a Kstv. 2. § (13) és (15) bekezdése alapján kezdeményezi

a) az állami adóhatóságnál a költségtérítés,

b) a kötelezett lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél a kiszállási díj

és az azokkal összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § szerint megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségeinek adók módjára történő behajtását.

17. § A Kstv. 2. § (6) bekezdése szerinti költségtérítés

a) beszedése érdekében - a Kstv. 2. § (14) bekezdésének megfelelően - a kéményseprő-ipari szerv a kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtásáról szóló tanúsítvány egy példányának továbbításával értesíti a települési önkormányzatot a tevékenység elvégzéséről;

b) beszedéséről a települési önkormányzat a kéményseprő-ipari szerv értesítését követő 15 napon belül intézkedik;

c) befizetésére vonatkozó adatokról (települési önkormányzat megnevezése, számlaszáma, adószáma), valamint az azokban bekövetkező változásokról a települési önkormányzat írásban tájékoztatja a kéményseprő-ipari szervet;

d) nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokra jutó arányát társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben lévő gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a 8. melléklet 10. pontja alapján kell meghatározni;

e) mértékét nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlan esetében a társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben lévő nem gyűjtő jellegű égéstermék-elvezetőnként kell meghatározni.

12. A kéményseprő-ipari szerv és a kéményseprő-ipari szolgáltató közötti, a tevékenység ellátásához szükséges adatok és dokumentumok átadásának rendje

18. § (1) A Kstv. 10. § (13) bekezdése szerinti szolgáltató a kéményseprő-ipari szerv részére előre egyeztetett időpontban, személyesen adja át

a) a kéményseprő-ipari szerv székhelyén a Kstv. 10. § (13) és (15) bekezdésében meghatározott adathordozót, az adatbázis leíró adatait, valamint az adathordozón alkalmazott szoftverek és azok szolgáltatójának megnevezését,

b) előre egyeztetett helyszínen a Kstv. 10. § (14) bekezdésében meghatározott iratokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átadás-átvételről a kéményseprő-ipari szerv jegyzőkönyvet vesz fel.

(3) A kéményseprő-ipari szerv a Kstv. 10. § (17) bekezdésében meghatározott felmérés eredményéről a kéményseprő-ipari szolgáltatót elektronikus adathordozón értesíti.

(4) A kéményseprő-ipari szerv a kéményseprő-ipari szolgáltató részére a Kstv. 7. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba való felvételét követően a Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanokra vonatkozóan a Kstv. 6. § (5) bekezdésében és a Kstv. 10. § (17) bekezdésében meghatározott adatokat az (1) bekezdésben meghatározott módon átadja.

(5) A Kstv. 7. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból törölt kéményseprő-ipari szolgáltató a Kstv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatokat a kéményseprő-ipari szerv részére az (1) bekezdésben meghatározott módon átadja.

(6) A kéményseprő-ipari szerv az (5) bekezdés szerint átvett, a Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlanokra vonatkozó adatokat az (1) bekezdésben meghatározott módon átadja a megye közigazgatási területén tevékenységet ellátó kéményseprő-ipari szolgáltatók részére.

(7) A Kstv. 10. § (11) bekezdése szerinti közérdekű szolgáltató a Kstv. 6. § (5) bekezdése alapján a Kstv. 10. § (13) és (15) bekezdésében meghatározott adathordozót, az adatbázis leíró adatait, az adathordozón alkalmazott szoftverek és azok szolgáltatójának megnevezését, valamint a Kstv. 10. § (14) bekezdésében meghatározott iratokat az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon adja át 2016. július 1-ig a kéményseprő-ipari szerv részére.

13. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1-17. § és a 18. § (4)-(6) bekezdése 2016. július 1. napján lép hatályba.

(3) Ahol e rendelet a kéményseprő-ipari szolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseket állapít meg, ezek alatt a Kstv. átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásában a közszolgáltatót is érteni kell, kivéve a 13. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

(4) Az égéstermék-elvezető 3. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzési gyakoriságát a rendelet (2) bekezdés szerinti hatálybalépését megelőzően elvégzett utolsó sormunka időpontjától kell számítani.

(5) A 2. melléklet szerinti tanúsítvány helyett a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2016. június 30-án hatályos 2. és 8. melléklete szerinti tanúsítvány 2016. december 31-ig használható. Ebben az esetben a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésére, a megjelenés igazolására, valamint a hiba részletes leírására vonatkozó adatokat kézzel írva, az R1. 2. melléklete szerinti tanúsítvány „Egyebek:” rovatában, a szén-monoxid-érzékelő berendezéssel kapcsolatos, az 1. melléklet I. Ellenőrzés alcím 6. pontjában meghatározott ellenőrzés eredményét az R1. 8. melléklete szerinti tanúsítványban kell feltüntetni.

(6) A kéményseprő-ipari szolgáltató, ha tevékenységét 2016. július 1-jét követően kezdi meg, a Kstv. 7. § (4) bekezdésében meghatározott tűzvédelmi hatósági nyilvántartáshoz a 6. melléklet szerinti adatbejelentő lapot a tevékenység megkezdése előtt, valamint adatváltozás esetében tizenöt napon belül továbbítja a tűzvédelmi hatóság részére.

20. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

21. § Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet.

1. melléklet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelethez

I. Ellenőrzés

Az égéstermék-elvezetőnek és tartozékainak, továbbá a megközelítés szerkezeti elemeinek, járulékos elemeinek ellenőrzését a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a rendeltetésszerű bonthatóságra figyelemmel szemrevételezéssel, hagyományos kéményseprő eszközökkel, szerszámokkal vagy műszerrel végzi. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az ellenőrzésnél az égéstermék-elvezető műszaki állapotát, a kialakítás megfelelőségét, az üzemeltetési, a vonatkozó építési, tűzvédelmi, biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartását vizsgálja. Az ellenőrzést követően az égéstermék-elvezetőn vagy annak tisztítóajtaján az ellenőrzést végző szakmunkás elhelyezi az ellenőrzés évszámát és a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nevét jól láthatóan megjelenítő matricát.

A szakmunkás az alábbiakat ellenőrzi:

1. A tanúsítványban

1.1. a nyilvántartás alapján rögzített adatokat,

1.2. az előző ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során dokumentált hiba, szabálytalanság megszüntetését, amely ha a 7. § (1) bekezdése értelmében műszaki vizsgálatot igényelt, akkor annak meglétét (helyszíni vizsgálat hiánya esetén, annak pótlására fel kell hívni az ingatlan használójának figyelmét).

2. A tüzelőberendezésnél

2.1. a tüzelőberendezés külső állapotát,

2.2. a tüzelés módját,

2.3. a környezetében tárolt, beépített anyagokat, szerkezeteket, az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából, az égéstermék-elvezetőben, illetve környezetében esetleg bekövetkező változások, változtatások, amelyek az égéstermék szabad áramlását akadályozhatják,

2.4. az összenyitott légtérben egyidejűleg, különböző tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezésekre vonatkozó szabályok betartását,

2.5. a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálat során korábban elhelyezett matrica meglétét, ami arra utal, hogy a tüzelőberendezés az égéstermék-elvezető előző ellenőrzésénél már üzemelt,

2.6. gáztüzelő-berendezésnél

2.6.1. a fogyasztói berendezés külön jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatot igazoló dokumentum vagy jelző matrica meglétét, érvényességét,

2.6.2. üzem közben az égéstermék tartós visszaáramlását - a telepítés helyiségében és a vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben a külső nyílászárók, és a rendeltetésszerűen zárható szellőzőnyílások zárt állapota mellett - annak érzékelésére alkalmas műszerrel,

2.6.2.1. nyitott égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a belső nyílászárókat is bezárva, a bekapcsolást követően, és visszaáramlás esetén 5 perc után is,

2.6.2.2. zárt égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a tüzelőberendezés helyiségében vagy azzal légtér-összeköttetésben álló helyiségekben elszívásos szellőztetés maximális teljesítménnyel való működtetése mellett a bekapcsolást követően.

3. Az égéstermék-elvezetőnél

3.1. a tisztítási, ellenőrzési feltételek meglétét,

3.2. az ellenőrző-, tisztítóajtók állapotát, zárhatóságát,

3.3. az összekötő elem ellenőrzési tisztítási feltételeinek meglétét,

3.4. a teljes nyomvonalon van-e külső elváltozás, repedés,

3.5. a tető feletti állékonyságát,

3.6. a rögzítettséget,

3.7. található-e korrózióra utaló jel, elváltozás a járatban a tisztítónyílásnál,

-->

Szólj hozzá

kémény kéménybélelés füstcső kéményajtó légbevezető légbeeresztő füstcső csere tisztítható könyök tisztítható füstcső tisztítós könyök vonalhegesztett füstcső kéménybélelés budapest kéményes budapest füstcső tisztítónyílással aluminium füstcső könyök tisztítónyílással ablakos füstcső füstcső bekötés füstcső könyök tisztítónyílással füstcső tisztító nyílással füstcső szerelés kémény összekötő elem Budapest füstcső alu füstcső ár tokozott füstcső tisztító elemmel aluminium füstcső méretek füstcső budapest kandalló füstcső ár kandalló füstcső tisztítás kazán füstcső bekötése füstcső bekötés kéménybe füstcső bekötés szabályai gázkazán füstcső bekötés kémény bekötési szabályok füstcső könyök füstcső tisztító idom alumínium könyök tisztítónyílással füstcső összerakása tisztítónyílásos füstcső kályhacső összerakása füstcső összeszerelése