2013. aug 23.

Gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzata

írta: Kémény Ajtó
Gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzata

Jogszabályi háttér a 19/2005 (I. 30.) GKM rendelet 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról:

A földgázelosztó a kiviteli terven kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges műszaki-biztonsági követelményeinek meglétét és a GMBSZ előírásainak betartását köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell.  

1. FEJEZET: a szabályzat alkalmazási területe

• A Szabályzat előírásait kell alkalmazni a vezetéken szolgáltatott földgáz csatlakozó vezetékeinek valamint felhasználói berendezéseinek tervezésére, építésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére és megszüntetésére, valamint minden olyan esetben, amikor az üzemeltetési vagy a létesítéskor érvényes feltételekben változás következik be, illetve az érintett helyiségek rendeltetése változik.  

• Meglévő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles átalakítását (bővítését felújítását) e Szabályzat előírásai szerint kell végezni. Egyidejűleg vizsgálni kell a már üzemelő csatlakozó vezeték és/vagy felhasználói berendezés létesítéskor érvényben levő  műszaki biztonsági előírásoknak való megfelelését, továbbá ellenőrizni kell, hogy a bővítmény nincs-e káros hatással a már üzemelő létesítmény biztonságos működésére.  

A vonatkozó jogszabály szerint

• a legfeljebb azonos teljesítményű,
• azonos működési elvű,
• és a készülékek osztályozása szerint azonos alcsoportba tartozó gázfogyasztó készülékek cseréje során tervdokumentáció készítése nem szükséges, de a légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét arra jogosult szakembernek ellenőrizni kell.  

Nem a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető berendezéssel rendelkező készülék esetén a meglévő égéstermék elvezető berendezés új gázfogyasztó készülékhez való alkalmasságának igazolásához a kéményseprő-ipari közszolgáltató műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvét az építtetőnek be kell szerezni. A készülék cserét végző szakember a területileg illetékes elosztói engedélyest a cseréről köteles tájékoztatni.

gazellatcsovez.jpg

2. FEJEZET: fogalom meghatározások

Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó készülékek gázfogyasztásának egymás közötti megosztására szolgál.  

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: amelynek tervezett rendeltetésszerű használata általában  folyamatosan két órát meghaladó időigényű, vagy amelyben a használatok közötti szünet időtartama a két órát nem éri el. (Pl. lakószoba, nevelő-oktató helyiség, étterem).

Légtér összeköttetés: Két vagy több helyiség légtere akkor tekinthető összeköttetésben lévőnek, ha közöttük nyílás van és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró.

Összeszellőztetés: két, egymással határos helyiség akkor tekinthető összeszellőztetettnek, ha a két helyiség közös elválasztó fala rendelkezik 2 [db], egyenként legalább 150 [cm2] szabad felületű, el nem zárható, a két légteret összekötő szellőzőnyílással, amelyek közvetlenül a padló szinten és a mennyezet alatt, de egymástól legalább 1,8 [m] függőleges távolságban helyezkednek el.

Háztartási fogyasztó: egy vagy több fogyasztási helyet képező lakóépület, lakás vagy üdülő használója

Kommunális fogyasztó: közcélokat szolgáló (oktatási, egészségügyi, közszolgáltatási, államigazgatási,  önkormányzati stb.) intézmények.

Nyomásfokozatok:

 Kisnyomás: MOP ≤ 100 [mbar]

 Középnyomás: 100 [mbar] < MOP ≤  4 [bar]

 Nagyközép nyomás: 4 [bar] < MOP ≤ 25 [bar]

 Nagynyomás: MOP >25 [bar]  

Névleges hőterhelés: a gyártó által a gázfogyasztó készülékre megadott névleges hőterhelés, [kW].

Tervező: az a személy, aki a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés megvalósításához szükséges  tervezési feladatokat elvégzi, a tervezői nyilatkozatot adja, és akinek külön jogszabály [1],[2] alapján a  tervezési feladatnak megfelelő szakirányú tervezési jogosultsága van.  

Tervezői jogosultság: személyhez fűződő jog, a tervkészítés joga, amit a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos tervezői és szakértői névjegyzékében nyilvántartott személy szakterületi tervezői jogosultsága mértékéig gyakorolhat.  

Tervezői felelősség: A tervező azon törvényi kötelezettsége, mely szerint a kor technikai színvonalának, a tervezés időpontjában érvényes jogszabályoknak, előírásoknak, a szakma általánosan elfogadott szabályainak és a korszerű  műszaki és biztonsági követelményeknek megfelelő, szakszerű tervdokumentációt tartozik készíteni. 

Körzeti gázellátó rendszerek:

csatlnyom1.jpg

• A közép- és a nagyközép nyomású gázelosztó vezetékhálózat úgy legyen méretezve, hogy állandósult, üzemszerű állapotban a középnyomású csatlakozóvezeték kezdőpontjában legalább 1 bar, a nagyközép nyomású vezetékben pedig legalább 2 bar legyen a gáz nyomása.

• A gáz áramlási sebessége ne haladja meg közép és nagyközép nyomású vezeték esetén a 20 [m/sec], kisnyomású vezeték esetén a 6 [m/sec] mértéket. A közép- és a nagyközép nyomású gázelosztó vezetékhálózat úgy legyen méretezve, hogy állandósult, üzemszerű állapotban a középnyomású csatlakozóvezeték kezdőpontjában legalább 1 bar, a nagyközép nyomású vezetékben pedig legalább 2 bar legyen a gáz nyomása.

• A gáz áramlási sebessége ne haladja meg közép és nagyközép nyomású vezeték esetén a 20 [m/sec], kisnyomású vezeték esetén a 6 [m/sec] mértéket.

Szólj hozzá

gáz rendszer gázvezeték nyomás gázellátás beépítés kéményajtó blog kéményajtók gázellátó rendszer